Jaarrekening

Overzicht van lasten en baten per hoofdtaakveld

Overzicht van lasten en baten per hoofdtaakveld

Taakveld

Rekening
2019

Begroting
2019

Resultaat
2019

Rekening
2018

TV0010 Bestuur

Lasten

19.379

19.371

7

 N 

20.848

Baten

962

1.235

273

 N 

592

Saldo

18.417

 N 

18.136

 N 

281

 N 

20.255

 N 

TV0020 Burgerzaken

Lasten

25.333

21.467

3.865

 N 

23.969

Baten

10.287

9.086

1.201

 V 

13.619

Saldo

15.046

 N 

12.381

 N 

2.665

 N 

10.350

 N 

TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

9.485

9.802

317

 V 

7.964

Baten

22.892

22.330

562

 V 

23.038

Saldo

13.407

 V 

12.528

 V 

879

 V 

15.074

 V 

TV0040 Overhead

Lasten

289.338

283.387

5.952

 N 

283.293

Baten

7.241

4.232

3.010

 V 

3.202

Saldo

282.097

 N 

279.155

 N 

2.942

 N 

280.092

 N 

TV0050 Treasury

Lasten

11.027

10.933

94

 N 

5.863

Baten

57.249

56.473

776

 V 

59.748

Saldo

46.222

 V 

45.540

 V 

681

 V 

53.885

 V 

TV0061 OZB woningen

Lasten

4.583

4.452

131

 N 

4.522

Baten

34.189

34.412

222

 N 

32.716

Saldo

29.606

 V 

29.959

 V 

353

 N 

28.194

 V 

TV0062 OZB niet-woningen

Lasten

264

254

10

 N 

184

Baten

57.098

57.717

619

 N 

55.100

Saldo

56.834

 V 

57.463

 V 

629

 N 

54.916

 V 

TV0063 Parkeerbelasting

Lasten

1.938

2.120

182

 V 

2.314

Baten

69.487

71.523

2.036

 N 

63.334

Saldo

67.550

 V 

69.403

 V 

1.853

 N 

61.020

 V 

TV0064 Belastingen overig

Lasten

883

889

7

 V 

861

Baten

19.460

19.002

457

 V 

19.333

Saldo

18.577

 V 

18.113

 V 

464

 V 

18.472

 V 

TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

0

0

0

 - 

0

Baten

1.321.990

1.326.866

4.876

 N 

1.246.388

Saldo

1.321.990

 V 

1.326.866

 V 

4.876

 N 

1.246.388

 V 

TV0080 Overige baten en lasten

Lasten

1.208

2.151

943

 V 

578

Baten

2.098

3.971

1.873

 N 

3.029

Saldo

889

 V 

1.820

 V 

931

 N 

2.451

 V 

TV0090 Vennootschapsbelasting (VpB)

Lasten

540

0

540

 N 

-148

Baten

0

0

0

 - 

0

Saldo

540

 N 

0

 - 

540

 N 

148

 V 

TV0100 Mutaties reserves

Lasten

325.246

327.944

2.698

 V 

212.855

Baten

396.522

429.636

33.114

 N 

376.909

Saldo

71.276

 V 

101.692

 V 

30.416

 N 

164.054

 V 

TV0110 Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

43.124

43.163

39

 V 

41.564

Baten

661

550

111

 V 

578

Saldo

42.463

 N 

42.613

 N 

150

 V 

40.986

 N 

TV0120 Openbare orde en veiligheid

Lasten

39.772

45.117

5.345

 V 

38.609

Baten

6.867

6.668

199

 V 

4.621

Saldo

32.905

 N 

38.449

 N 

5.544

 V 

33.989

 N 

TV0210 Verkeer en vervoer

Lasten

118.694

126.988

8.294

 V 

116.539

Baten

11.939

5.750

6.189

 V 

9.493

Saldo

106.754

 N 

121.238

 N 

14.483

 V 

107.045

 N 

TV0220 Parkeren

Lasten

21.912

19.811

2.100

 N 

25.110

Baten

1.741

1.492

249

 V 

859

Saldo

20.171

 N 

18.319

 N 

1.851

 N 

24.251

 N 

TV0240 Economische havens en waterwegen

Lasten

8.138

9.890

1.752

 V 

12.245

Baten

860

887

27

 N 

835

Saldo

7.278

 N 

9.003

 N 

1.725

 V 

11.410

 N 

TV0250 Openbaar vervoer

Lasten

2.771

3.658

886

 V 

2.990

Baten

39

52

13

 N 

365

Saldo

2.732

 N 

3.605

 N 

873

 V 

2.625

 N 

TV0310 Economische ontwikkeling

Lasten

15.848

15.062

786

 N 

22.408

Baten

1.907

838

1.069

 V 

5.269

Saldo

13.941

 N 

14.224

 N 

283

 V 

17.139

 N 

TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

12.098

14.804

2.706

 V 

11.076

Baten

8.102

8.045

57

 V 

8.165

Saldo

3.996

 N 

6.759

 N 

2.764

 V 

2.911

 N 

TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

9.447

9.193

255

 N 

9.275

Baten

8.364

8.273

91

 V 

8.655

Saldo

1.083

 N 

920

 N 

163

 N 

620

 N 

TV0340 Economische promotie

Lasten

14.660

15.098

437

 V 

22.350

Baten

10.897

10.893

4

 V 

7.914

Saldo

3.763

 N 

4.205

 N 

441

 V 

14.436

 N 

TV0420 Onderwijshuisvesting

Lasten

40.348

40.817

469

 V 

41.239

Baten

70

28

42

 V 

93

Saldo

40.278

 N 

40.789

 N 

511

 V 

41.146

 N 

TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

98.788

97.683

1.105

 N 

93.898

Baten

47.461

47.179

282

 V 

50.152

Saldo

51.327

 N 

50.504

 N 

823

 N 

43.746

 N 

TV0510 Sportbeleid en activering

Lasten

14.741

16.169

1.428

 V 

14.460

Baten

84

11

73

 V 

41

Saldo

14.657

 N 

16.158

 N 

1.501

 V 

14.419

 N 

TV0520 Sportaccommodaties

Lasten

43.709

44.202

493

 V 

39.578

Baten

13.432

13.969

537

 N 

9.692

Saldo

30.278

 N 

30.233

 N 

45

 N 

29.886

 N 

TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

57.706

58.177

471

 V 

56.749

Baten

4.442

4.544

102

 N 

3.842

Saldo

53.264

 N 

53.633

 N 

369

 V 

52.906

 N 

TV0540 Musea

Lasten

24.546

24.493

53

 N 

25.190

Baten

1.928

1.868

60

 V 

1.887

Saldo

22.618

 N 

22.625

 N 

7

 V 

23.303

 N 

TV0550 Cultureel erfgoed

Lasten

1.110

1.302

192

 V 

1.190

Baten

0

0

0

 - 

0

Saldo

1.110

 N 

1.302

 N 

192

 V 

1.190

 N 

TV0560 Media

Lasten

24.215

23.815

400

 N 

24.181

Baten

1.944

1.760

184

 V 

1.964

Saldo

22.271

 N 

22.055

 N 

216

 N 

22.217

 N 

TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

36.235

36.610

375

 V 

34.368

Baten

3.113

2.142

971

 V 

3.714

Saldo

33.122

 N 

34.468

 N 

1.346

 V 

30.654

 N 

TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

110.963

118.966

8.003

 V 

115.905

Baten

12.034

13.372

1.338

 N 

14.886

Saldo

98.930

 N 

105.594

 N 

6.664

 V 

101.019

 N 

TV0620 Wijkteams

Lasten

18.136

18.340

204

 V 

20.837

Baten

167

242

74

 N 

288

Saldo

17.969

 N 

18.099

 N 

130

 V 

20.549

 N 

TV0630 Inkomensregelingen

Lasten

474.565

472.406

2.159

 N 

484.731

Baten

368.161

361.428

6.733

 V 

358.248

Saldo

106.404

 N 

110.978

 N 

4.574

 V 

126.483

 N 

TV0640 Begeleide participatie

Lasten

60.509

59.366

1.143

 N 

67.926

Baten

25.221

25.107

114

 V 

26.540

Saldo

35.287

 N 

34.259

 N 

1.028

 N 

41.386

 N 

TV0650 Arbeidsparticipatie

Lasten

51.183

54.393

3.210

 V 

52.116

Baten

2.755

2.670

85

 V 

6.360

Saldo

48.428

 N 

51.724

 N 

3.296

 V 

45.756

 N 

TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

27.047

25.520

1.527

 N 

25.899

Baten

44

0

44

 V 

6

Saldo

27.003

 N 

25.520

 N 

1.483

 N 

25.893

 N 

TV0671 Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

143.884

139.851

4.033

 N 

135.081

Baten

6.779

5.814

964

 V 

10.025

Saldo

137.105

 N 

134.037

 N 

3.068

 N 

125.056

 N 

TV0672 Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

107.117

101.827

5.290

 N 

99.467

Baten

1.435

0

1.435

 V 

820

Saldo

105.682

 N 

101.827

 N 

3.855

 N 

98.648

 N 

TV0681 Geëscaleerde zorg 18+

Lasten

138.627

141.895

3.268

 V 

128.489

Baten

18.443

17.754

689

 V 

14.913

Saldo

120.184

 N 

124.141

 N 

3.957

 V 

113.577

 N 

TV0682 Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

42.069

40.130

1.939

 N 

35.845

Baten

3

0

3

 V 

0

Saldo

42.066

 N 

40.130

 N 

1.936

 N 

35.845

 N 

TV0710 Volksgezondheid

Lasten

63.000

62.375

624

 N 

59.697

Baten

37.435

34.884

2.551

 V 

34.335

Saldo

25.565

 N 

27.491

 N 

1.927

 V 

25.363

 N 

TV0720 Riolering

Lasten

37.029

36.856

173

 N 

35.514

Baten

40.670

40.513

157

 V 

39.805

Saldo

3.641

 V 

3.657

 V 

16

 N 

4.291

 V 

TV0730 Afval

Lasten

60.051

59.447

604

 N 

57.154

Baten

68.163

67.591

572

 V 

64.689

Saldo

8.112

 V 

8.144

 V 

32

 N 

7.535

 V 

TV0740 Milieubeheer

Lasten

26.711

27.540

829

 V 

22.964

Baten

1.408

1.514

106

 N 

1.392

Saldo

25.303

 N 

26.026

 N 

723

 V 

21.572

 N 

TV0750 Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

2.378

2.427

49

 V 

2.233

Baten

2.412

2.505

93

 N 

2.369

Saldo

34

 V 

78

 V 

44

 N 

137

 V 

TV0810 Ruimtelijke Ordening

Lasten

1.763

1.199

564

 N 

2.198

Baten

308

3.102

2.794

 N 

4

Saldo

1.455

 N 

1.903

 V 

3.359

 N 

2.194

 N 

TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

Lasten

52.380

70.325

17.945

 V 

70.468

Baten

56.308

69.805

13.497

 N 

61.615

Saldo

3.928

 V 

520

 N 

4.448

 V 

8.853

 N 

TV0830 Wonen en bouwen

Lasten

64.632

85.677

21.046

 V 

66.837

Baten

35.465

49.631

14.166

 N 

36.543

Saldo

29.167

 N 

36.047

 N 

6.880

 V 

30.294

 N 

Totaal Generaal

Lasten

2.799.131

2.847.364

48.233

 V 

2.679.485

Baten

2.800.537

2.847.363

46.826

 N 

2.687.987

Saldo

1.407

 V 

0

 N 

1.407

 V 

8.503

 V 

ga terug