BBV - en andere paragrafen

Subsidies

Subsidies

Centraal Subsidiebureau (CSb)
Het CSb heeft een ondersteunde en adviserende rol in het subsidieproces van verlenen tot vaststellen. Daarbij bewaakt het CSb de kwaliteit van het subsidieproces met als doel een meer uniforme en transparanter subsidieverlening en -vaststelling. Het CSb werkt gemeentebreed en is ondergebracht bij de dienst OCW.  In 2019 zijn er ruim 6000 subsidieverleningen afgehandeld en ruim 1.300 vaststelprocessen gestart.

Versneld proces
Met het versneld proces neemt het CSb de rol van de beoordeling van de subsidieaanvragen en het opstellen van de conceptbeschikking over. Dat vindt plaats op basis van vooraf gemaakte afspraken met de betrokken dienst. Zo wordt onder andere een checklist opgesteld op grond waarvan de beoordeling plaatsvindt. Op deze wijze wordt de subsidieverstrekking uniformer, sneller en efficiënter. In  2019 zijn 575 verleningsprocessen in het versneld proces afgehandeld voor de diensten DSB en OCW.  

Uniformering subsidieprocessen
In de loop van 2019 is het subsidieproces voor Onderwijsbeleid ondergebracht in een nieuwe versie van het digitale subsidieprogramma ABBA (ABBA 3), waarmee deze verder is geüniformeerd en gekoppeld aan het onderwijsportaal. Hierdoor worden de subsidies van onderwijsbeleid volledig ondersteund door het Cbs.

Rekenkamerrapport “Eerlijk delen”
Eind augustus 2017 heeft de Rekenkamer het rapport “Eerlijk delen” gepubliceerd. In dit rapport staan 6 aanbevelingen, die alle worden opgevolgd. In 2019 is er gewerkt aan de Kadernota subsidies, nieuwe Algemene subsidieverordening, Richtlijnen verantwoording subsidies, Steekproefprotocol en Model opstellen subsidieregeling. De verwachting is dat de genoemde documenten in 2020 van kracht gaan.
In 2018 is gestart met het zo volledig mogelijk dekken van alle subsidieverleningen door een subsidieregeling. In de loop van 2019 is hieraan veel aandacht besteed. De verwachting is dat het merendeel van de regelingen in de loop van 2020 van kracht worden.

Haags subsidiesysteem
In de loop van 2019 is het programma van eisen, dat moet dienen voor de aanschaf van een nieuw subsidievolgsysteem, verder aangescherpt. Inmiddels is er een nieuwe procedure gestart voor de vervanging van het huidige subsidievolgsysteem ABBA. Het doel is een verbetering is de gemeente behandeling van subsidies, onder meer door directe koppelingen tussen ICT-systemen. Diezelfde koppeling zorgt er ook voor dat aanvragen digitaal kunnen plaatsvinden en dat de aanvrager zicht houdt op de status van een aanvraag of verantwoording en dat hierover direct gecommuniceerd kan worden. De verwachte opleveringsdatum van een nieuw subsidievolgsysteem ligt rond medio 2021.

Subsidieregister
Het interactieve subsidieregister, zoals dat sinds april 2017 op internet staat,  geeft inzicht in de besteding en verantwoording van subsidiegeld.  Het register wordt per kwartaal geactualiseerd.

ga terug