Beleidsverantwoording

Overhead

Overhead

Coördinerend portefeuillehouder: Saskia Bruines

Wat is het doel?  
Dit programma maakt de overhead bij de gemeente zichtbaar. Er ontstaat hierdoor ook beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het behalen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma’s. Ook kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt.
Het overzicht van de totale apparaatsomvang en –lasten (bedrijfsvoering plus primaire proces) staan in de bedrijfsvoeringparagraaf. Hiermee krijgt de gemeenteraad inzicht in de omvang en aard van de totale apparaatslasten van de gemeente Den Haag.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 289.551

10,3 %

BATEN

€ 7.580

0,3 %

ga terug