Jaarrekening

Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

De gemeente heeft over 2019 € 2.800,5 mln. aan baten gerealiseerd en € 111,9 mln. investeringsbijdragen van derden ontvangen.

 

        (bedragen x € 1 mln.)

Baten

Uitkomst
2019

Begroting
2019

Uitkomst
2018

1. Algemene dekkingsmiddelen

1.594,5

1.600,0

1.509,2

2. Specifieke uitkeringen

452,9

427,9

424,1

3. Tarieven, leges en heffingen

155,8

156,7

155,5

4. Bouwgrondexploitatie

75,3

65,5

44,3

5. Onttrekkingen aan reserves

396,5

429,6

376,9

6. Overige inkomsten 

125,5

167,8

178,0

Totaal

2.800,5

2.847,4

2.688,0

7. Investeringsbijdragen*

112,7

85,7

101,0

De gemeentelijke inkomsten exclusief algemene dekkingsmiddelen per programma zijn als volgt verdeeld:

(bedragen x € 1 mln.)

Programma's

Uitkomst baten

Begroting baten

01 - Gemeenteraad

0,04

0,04

02 - College en Bestuur

0,9

1,2

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

69,9

69,5

04 - Openbare orde en Veiligheid

7,1

6,8

05 - Cultuur en Bibliotheek

8,3

8,2

06 - Onderwijs

53,4

54,1

07 - Werk en Inkomen

401,9

395,5

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

67,1

61,4

09 - Buitenruimte

57,5

54,5

10 - Sport

13,5

14,0

11 - Economie

5,0

3,6

12 - Mobiliteit

4,8

1,7

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

94,5

125,0

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

15,2

12,5

15 - Financiën

3,0

5,1

Overzicht Overhead

7,4

4,5

Totaal programma's  (excl. dekkingsmiddelen en reserves)

809,5

817,8

Algemene dekkingsmiddelen

12 - Mobiliteit 

69,5

71,5

15 - Financiën

1.525,0

1.528,5

Totaal dekkingsmiddelen

1.594,5

1.600,0

Onttrekkingen aan reserves

396,5

429,6

Totaal gemeentelijke inkomsten

2.800,5

2.847,4

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

 1. De algemene dekkingsmiddelen

        (bedragen x € 1 mln.)

Algemene dekkingsmiddelen

Baten Rekening 2019

Baten Begroting 2019

Baten Rekening 2018

Algemene uitkering gemeentefonds

1.322,0

1.326,9

1.246,4

Onroerend zaakbelasting (incl. uitvoering wet WOZ)

91,6

92,4

88,1

Hondenbelasting

2,1

2,2

2,1

Toeristenbelasting

10,9

10,9

7,9

Precariobelasting

16,9

16,3

16,7

Parkeerbelasting

69,5

71,5

63,3

Dividend (beleggingen)

29,2

29,7

29,4

Rente

27,3

26,0

30,2

Erfpachtinkomsten

22,0

21,2

22,3

Overige dekkingsmiddelen

3,0

2,9

2,9

Totaal

1.594,5

1.600,0

1.509,2

Gemeentefonds
82,9 % van de gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen komt uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds is in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk wel  doorlopende verplichtingen nakomen en wettelijke taken uitvoeren.

Gemeentelijke belastingen
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen bedragen € 190,9. Dat is 6,8 % van het totaal aan inkomsten van de gemeente.

Dividend en rente
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen aan verbonden partijen. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Financiering.

 1. Specifieke uitkeringen

 De gemeente Den Haag ontving in 2019 € 453 mln. van andere overheden, voornamelijk van het Rijk, met een voorgeschreven bestemming. Dat is € 25 mln. meer dan begroot:

Programma

Rekening
2019
x € 1000,--

Begroting
2019
x € 1000,--

2
3
4
5
6
6
7
7
8
8
9
10
11
12
14
16

College en Bestuur
Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Openbare Orde en Veiligheid
Cultuur en Bibliotheek
Onderwijs, onderwijsachterstanden
Onderwijs, overig
Werk en Inkomen, inkomensregelingen
Werk en inkomen, overig
Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid, Veilig Thuis
Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid, overig
Buitenruimte
Sport
Economie
Mobiliteit
Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
Overzicht Overhead

35
1.055
5.025
254
39.507
7.362
353.666
3.133
15.860
19.745
975
3.119
1.404
1.324
270
206

35
1.510
5.254
240
39.547
7.730
346.359
3.604
0
18.456
0
4.577
350
0
200
0

totaal

452.940

427.862

De uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis (programma 8) was niet opgenomen in de begroting voor 2019. De doeluitkering van het Rijk van bijna € 16 mln. wordt echter verstrekt aan de gemeente Den Haag in plaats van aan Haaglanden.  Voor de bijstandsuitkeringen (programma 7) kreeg de gemeente ruim € 7 mln. meer dan begroot. Het Rijk past het bijstandsbudget in april en september van het lopende jaar nog aan, ter compensatie van stijging van de uitkeringen en van veranderingen in het rijksbeleid met gevolgen voor de bijstand.

 1. Inkomsten uit tarieven, leges en heffingen  

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om 5,6 % van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil.  

        (bedragen x € 1 mln.)

Tarieven, leges en heffingen

Uitkomst
2019

Begroot
2019

Uitkomst
2018

Afvalstoffenheffing

             65,0

                64,6

61,5

Rioolrechten

             40,6

                40,4

39,0

Bouwleges

              21,6

                24,8

25,6

Burgerzaken

                5,5

                   5,4

6,9

Sport/zwembaden

              10,1

                   8,3

9,6

Bibliotheek-inkomsten

                1,7

                   1,9

                  1,7

Tarieven gezondheidszorg

                2,1

                   1,9

                  2,0

Overige tarieven

                9,2

                   9,4

                  9,2

Totaal

           155,8

             156,7

             155,5

 1. Bouwgrond exploitatie

Gedurende 2019 is voor € 75,3 aan bijdragen in grondexploitaties gerealiseerd. Dat is € 9,9 mln. hoger dan geraamd. Hogere bijdragen werden met name gerealiseerd in de grondexploitaties: A-12 zone Deelplan 26 door gronduitgiftes in 2019, welke voor latere jaren waren geraamd; Kijkduin door voortvarende kaveluitgift; Noordboulevard door gronduitgifte in 2019, terwijl deze voor 2020 was geraamd; Spuikwartier door hogere opbrengsten vanuit het tijdelijk beheer van de parkeergarage en hogere grondopbrengsten. In 2019 is grond uitgegeven voor 1.359 woningen en  ca. 21.000 m2 bvo niet-woningbouwfuncties, onder meer in de gebieden A12-zone, Laakhavens HS, Scheveningen Norfolk en Noordboulevard Scheveningen.

 1. Onttrekkingen aan reserves

Reserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal is er in 2019 voor  € 396,5  mln. aan reserves onttrokken dan wel vrijgevallen (begroot was € 429,6 mln.). Omdat in 2019 ook  € 325,2 mln. (opnieuw) aan reserves is gedoteerd is per saldo € 71,2 mln. daadwerkelijk ingezet voor de realisatie van beleidsdoelstellingen.

 1. Overige inkomsten

De gemeente heeft ook nog andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

 • huuropbrengsten (€40,9 mln.)
 • opbrengsten Haeghe Groep (€24,9 mln.)
 • terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen (€ 9,9 mln.)
 • baten secretarieleges ( €11,6 mln.)
 • baten omgevingsvergunningen (€ 25,1 mln.)
 • baten ambulancedienst (€ 12,5 mln.)
 • verrekeningen met balansposten zoals onderhanden werk  (€ 9,5 mln.)
 1. Investeringsbijdragen*

De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. De belangrijkste zijn:

 • Rotterdamse baan € 64,4 mln.
 • Vervanging riolering € 22,6 mln.
 • Busplatform Den Haag CS € 5,0 mln.
 • Meerjarenplan fiets €6,2 mln.
 • Lijn 1 Centrum-Noord € 7,4 mln.

*  Deze investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.

ga terug