Beleidsverantwoording

Financiën

Financiën

Coördinerend portefeuillehouder: Boudewijn Revis

Doel:
De gemeentefinanciën gezond en op orde houden, nu en in de toekomst. Dit realiseert de gemeente door
gedegen financieel beleid te voeren waarin de baten en lasten meerjarig in evenwicht zijn. Den Haag blijft van de grote gemeenten een van de laagste woonlasten houden (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing).

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 339.322

12,1 %

BATEN

€ 1.889.538

67,5 %

ga terug