Jaarrekening

Meerjaren investeringsplan

Meerjaren investeringsplan

In onderstaande tabel ziet u de investeringsprojecten van de gemeente Den Haag, en de gerealiseerde
investering ten opzichte van de begroting (in duizenden euro's) in 2019.
Een nadere toelichting van de investeringsprojecten wordt gegeven in de programmateksten in hoofdstuk
twee.

Bedragen x € 1.000

Programma & Investering

Begroting 2019

Realisatie investering 2019

Onder-/Overbesteding 2019

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Programma 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

4.753

4.753

1.354

1.354

-3.399

0

-3.399

Afvalverwijdering

2.566

2.566

1.525

1.525

-1.041

0

-1.041

7.319

0

7.319

2.879

0

2.879

-4.440

0

-4.440

Programma 05 - Cultuur en Bibliotheek

Amare

65.622

65.622

41.904

41.904

-23.718

0

-23.718

Musea

109

109

178

178

69

0

69

Overige accomodaties voor kunstbeoefening

200

200

24

24

-176

0

-176

Bibliotheek

1.250

1.250

444

444

-806

0

-806

67.181

0

67.181

42.550

0

42.550

-24.631

0

-24.631

Programma 06 - Onderwijs

Kinderopvang

2.003

2.003

1.841

1.841

-162

0

-162

Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs (vastgoed)

329

329

0

-329

0

-329

Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid

5.956

5.956

197

197

-5.759

0

-5.759

Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs

235

235

0

-235

0

-235

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs

17.262

17.262

12.663

12.663

-4.599

0

-4.599

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs

232

232

0

-232

0

-232

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs

14.802

14.802

5.513

5.513

-9.289

0

-9.289

40.819

0

40.819

20.214

0

20.214

-20.605

0

-20.605

Programma 07 - Werk en Inkomen

Investeringen in productieplatform

0

0

248

248

248

0

248

0

0

0

248

0

248

248

0

248

Programma 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Beheer en exploitatie CJG

1.225

1.225

0

-1.225

0

-1.225

Ruimtebiedende wijkcentra

185

185

185

185

0

0

0

Ambulancevervoer

550

550

0

-550

0

-550

Centraal

685

685

1.244

1.244

559

0

559

Jeugd

742

742

82

82

-660

0

-660

Veilig thuis

1.730

1.730

1.741

1.741

11

0

11

Zorg en Opvang

250

250

232

232

-18

0

-18

5.367

0

5.367

3.484

0

3.484

-1.883

0

-1.883

Programma 09 - Buitenruimte

Wagenpark veegbedrijf

1.810

1.810

997

997

-813

0

-813

Vervanging riolering

19.846

19.846

25.265

22.565

2.700

5.419

2.719

2.700

Warenmakten

0

20

20

20

0

20

Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin

2.323

2.323

493

493

-1.830

0

-1.830

Software IbDH

0

480

480

480

0

480

Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin

2.267

2.267

285

285

-1.982

0

-1.982

Buitenruimte

2.500

90

2.410

2.893

435

2.458

393

345

48

Kern BijzonderFASE 1 (REIS)

1.381

1.381

430

430

-951

0

-951

KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld

2.292

2.292

969

969

-1.323

0

-1.323

Kraayenstein fase 1 en 2, Nieuw Waldeck en Houtrust

200

200

266

266

66

0

66

Insteekhaven nabij Herenbrug

0

98

98

98

0

98

Meerjarenprogramma kunstwerken

9.612

9.612

10.099

0

10.099

487

0

487

Netwerk Randstadrail

300

300

-93

-393

300

-393

-393

0

Oude Centrum

1.958

1.958

678

678

-1.280

0

-1.280

Renovatie Koningstunnel

18.002

18.002

14.113

14.113

-3.889

0

-3.889

Tophalte/HOR Leyweg

51

51

20

20

-31

0

-31

3e haven Kadeherstel

597

597

258

258

-339

0

-339

Kijkduin

2.341

2.341

203

203

-2.138

0

-2.138

Morgenstond Midden

384

580

-196

141

141

0

-243

-439

196

OR Hobbemaplein

498

498

243

243

-255

0

-255

Westlandse Zoom

1.800

1.800

1.084

1.084

-716

0

-716

68.162

20.516

47.646

58.942

22.748

36.194

-9.220

2.232

-11.452

Programma 10 - Sport

Sport en spelaccommodaties (vastgoed)

291

291

224

224

-67

0

-67

Groene sportvelden en terreinen (overig)

3.695

3.695

3.114

3.114

-581

0

-581

Sport en spelaccommodaties (Nieuw beleid: let's stick together: athletic skills track

500

500

0

-500

0

-500

Sport en spelaccommodaties

587

587

73

73

-514

0

-514

5.073

0

5.073

3.411

0

3.411

-1.662

0

-1.662

Programma 11 - Economie

Reis Living Lab

535

535

0

-535

0

-535

535

0

535

0

0

0

-535

0

-535

Programma 12 - Mobiliteit

Meerjarenplan Fiets

14

14

14

14

0

0

0

Parkeergarages

942

942

1.203

1.203

261

0

261

DHNC Fietsenkelder

11.484

5.984

5.500

5.226

5.226

0

-6.258

-758

-5.500

Aankoop parkeergarage De Zeeheld

3.764

3.764

0

-3.764

0

-3.764

Busplatform Den Haag Centraal (te activeren deel)

10.966

4.190

6.776

9.474

4.998

4.476

-1.492

808

-2.300

Herinrichting Gedempte Gracht

100

100

85

85

-15

0

-15

Inrichting verkeer

2.097

2.097

2.738

400

2.338

641

400

241

Meerjarenplan Fiets

5.039

1.366

3.673

7.811

6.216

1.595

2.772

4.850

-2.078

Netwerk Randstadrail

450

450

8

8

-442

0

-442

Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord

0

338

338

338

0

338

Lijn 1 Centrum-Noord

3.750

3.750

7.350

7.350

3.600

3.600

0

Noordwestelijke Hoofdroute

8.613

18

8.595

6.384

547

5.837

-2.229

529

-2.758

Onderdoorgang Hildebrandplein

200

200

43

43

-157

0

-157

Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg

300

300

204

204

-96

0

-96

Parkeren openbare ruimte 

3.089

3.089

3.749

3.749

660

0

660

Trekvliettrace (Rotterdamsebaan)

49.983

49.833

150

64.382

64.382

14.399

14.549

-150

Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong

100

100

0

-100

0

-100

Verkeersplan

800

800

483

483

-317

0

-317

Morgenstond Midden (voorheen grex)

175

175

0

-175

0

-175

101.866

65.141

36.725

109.492

89.119

20.373

7.626

23.978

-16.352

Programma 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

De Titaan

439

439

572

572

133

0

133

Herontwikkeling Vitalizee/Legoland

755

755

754

754 

0

-1

754

-755

Klusobjecten

2.749

2.749

3.100

3.100

351

0

351

Vervanging applicatie BAG

200

200

0

-200

0

-200

Kust gezond diversen

793

793

766

766

-27

0

-27

Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising 

1.500

1.500

650

650

-850

0

-850

Midden-boulevard Scheveningen

1.000

1.000

1.581

1.581

581

0

581

OR Junoblok (overige herinrichtingskosten)

315

315

5

5

-310

0

-310

OR Junoblok (vernieuwing kademuren)

185

185

0

-185

0

-185

7.936

0

7.936

7.428

754

6.674

-508

754

-1.262

Programma 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Key2BZ

318

318

526

526

208

0

208

Speelvoorzieningen

101

101

0

-101

0

-101

Wijkpark Cromvliet

1.881

1.881

152

152

-1.729

0

-1.729

2.300

0

2.300

678

0

678

-1.622

0

-1.622

Programma 15 - Financiën

Erfpacht

15.000

15.000

64.713

64.713

49.713

0

49.713

15.000

0

15.000

64.713

0

64.713

49.713

0

49.713

Programma 16 - Overhead

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

1.361

1.361

219

219

-1.142

0

-1.142

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

2.750

2.750

1.785

1.785

-965

0

-965

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

2.240

2.240

324

324

-1.916

0

-1.916

Concernbrede Informatiesystemen

70

70

0

-70

0

-70

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

309

309

5

5

-304

0

-304

CIS Basisinfra 2014

1.750

1.750

1.679

1.679

-71

0

-71

1 Financiële administratie 

1.100

1.100

1.307

1.307

207

0

207

Aanschaf hardware/software

3.958

3.958

8.256

8.256

4.298

0

4.298

Diverse investeringen installaties

5.607

5.607

5.326

5.326

-281

0

-281

Investeringen stadsdeelkantoor Leyweg

500

500

501

501

1

0

1

Vervanging binnenzonwering

282

282

0

-282

0

-282

Vloerafwerking stadhuis en garage

100

100

32

32

-68

0

-68

Informatie Gestuurd Werken (IGW)

2.245

2.245

2.133

2.133

-112

0

-112

22.272

0

22.272

21.567

0

21.567

-705

0

-705

TOTAAL GEMEENTE DEN HAAG

343.830

85.657

258.173

335.712

112.727

222.985

-8.118

27.070

-35.188

ga terug