BBV - en andere paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Inwoners en ondernemers dragen via de gemeentelijke belastingen en heffingen bij aan de goede voorzieningen in de stad voor zorg, winkels, onderwijs, openbaar vervoer en wegen. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten.

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde belastingopbrengsten, de belastingtarieven en het kwijtscheldingsbeleid.

Inkomsten lokale heffingen
De opbrengsten van de belangrijkste lokale heffingen zijn:

Belastingsoort

Belastingsoort

Uitkomst 2019

Begroting 2019

Programma rekening 2018

OZB

40,35%

90.180

91.124

86.895

Afvalstoffenheffing

28,36%

63.382

62.904

60.072

Rioolheffing

17,97%

40.167

40.049

38.641

Hondenbelasting

0,89%

1.984

2.074

1.999

Toeristenbelasting

4,86%

10.863

10.876

7.871

Precariobelasting

7,57%

16.913

16.305

16.660

Totaal

100,00%

223.488

223.332

212.139

Tabel: netto opbrengst belastingen: baten verminderd met lasten (oninbare bedragen).

Onderverdeling gerealiseerde opbrengsten 2019 naar belastingsoort:

ga terug