Jaarrekening

Overzicht structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves

Overzicht structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves

Alle dotaties en onttrekkingen aan reserves zijn in principe incidenteel. De uitzondering op de regel betreft
de reserve Activafinanciering. Deze reserve is ingesteld voor dekking van toekomstige kapitaallasten van
specifieke investeringen die zijn gedekt met incidentele middelen. De afschrijvingstermijn van investeringen is meestal langer dan 3 jaar. De onttrekkingen aan de reserve voor de afschrijvingslasten zijn dus ook vaak langjarig en worden daarom als structureel gezien. In 2019 is er € 3,1 onttrokken aan de reserve voor dekking van kapitaallasten.

Daarnaast is er € 181,3 mln. vrijgevallen. Dit is echter wel incidenteel en betreft de omzetting van incidentele dekking van kapitaallasten naar structurele dekking, waardoor dit bedrag niet meer benodigd is in de reserve. De structurele dekking is in de begroting verwerkt. Deze vrijval is toegevoegd aan verschillende budgettaire kaders.

Tot slot is er € 10,2 mln. onttrokken m.b.t. Rotterdamse Baan (project viel goedkoper uit) en is toegevoegd
aan de reserve Grote Projecten voor de Gebiedsontwikkeling Binckhorst & CID.
De dotaties aan de reserve betreft het toevoegen van incidentele middelen voor toekomstige kapitaallasten.
Deze toevoegingen zijn incidenteel van aard.

ga terug