Beleidsverantwoording

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Coördinerend portefeuillehouder: Presidium

Doel:
Als hoogste bestuursorgaan van de gemeente vertegenwoordigt de gemeenteraad alle inwoners van Den Haag. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid vast, heeft het budgetrecht (het vaststellen van de begroting en rekening van de gemeente op grond van de Gemeentewet) en controleert de uitvoering van het beleid door burgemeester en wethouders. De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de werkzaamheden.
Onder het programma Raadorganisatie vallen ook de rekenkamer Den Haag en de ombudsman Den Haag.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 8.567

0,3 %

BATEN

€ 45

0,0 %

ga terug