Bijlagen

Gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen

Afkorting

Betekenis

ADO

Haagse voetbalclub (Alles door oefening)

AED

Automatische Externe Defibrillator

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVN

Algemene Vereniging voor Natuurbescherming

BAG

Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BART

BurgerAlertRealTime

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Bibob

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BIZ

Bedrijven Investeringszones

BRO

Wet Basisregistratie Ondergrond

BRP

Basisregistratie personen

BTW

Belasting  over de Toegevoegde Waarde

B&W

Burgemeester en wethouders

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve Arbeids Overeenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIS

Concern Informatiesystemen

CJG

Centrum Jeugd en Gezin

CO2

Kooldioxide

CPC

City-Pier-City

CVDH

Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag

DCC

Directie Communicatie

DHNC

Den Haag Nieuw Centraal

DHZW

Den Haag Zuid-West

DMO

Doelmatigheidsonderzoek

DPZ

Dienst Publiekzaken

DRIP

Dynamische route-informatiepanelen

EBTH

Economic Board The Hague

EHBO

Eerste hulp bij ongelukken

EK

Europees kampioenschap

EV

Electronische vervoerconcepten

FA

Financiële Administratie

fido

(Wet) financiering decentrale overheden

FLO

Functioneel leeftijdsontslag

FTE

Fulltime-equivalent

G4

Vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht)

GAD

Gemeentelijke accountantsdienst

GBC

Green Business Club

GBO

Gebiedsontwikkeling

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Grex

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

HAGA

Haags ziekenhuis

HAL

Haagse Aardwarmte Leyweg

HALO

Hbo-opleiding lichamelijke opvoeding

Havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

HGR

Haeghegroep

HEID

Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag

HEIT

Haags Economisch Interventieteam

HHO

Haagse Handhavingsorganisatie

HIC

High impact crimes

HSD

Hague Security Delta

HTM

Haagse trammaatschappij

HVRB

Haagse Vrijwillige Reddings Brigade

HWO

Haagse welzijnsorganisatie

IbDH

Ingenieursburau Den Haag

IDC

Intern Dienstencentrum

ICT

Informatie en Communicatie technologie

ISO

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

ISV

Internationale Sociale Voorwaarden

IND

Immigratie en naturalisatiedienst

IT

Informatie technologie

JAB

Juridisch Adviesbureau

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KCC

Klant contactcentrum

KJ-plein

Koningin Julianaplein

KO

Kleinschalig opdrachtgeverschap

KTO

Klanttevredenheidsonderzoek

KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen

LBB

Landelijk bureau Bibob

LMO

Landelijke Meldkamerorganisatie

Mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

MDOP

Meerjaren duurzaam onderhoudsplan

Min SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

mln.

miljoen

MIP

Meerjarig Investerings Plan

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MKB

Midden- en Klein Bedrijf

MOP

Meerjaren onderhoudsplan

MPG

Meerjaren prognose grondexploitaties

MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

NATO

North Atlantic Treaty Organisation

NBTC

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

NCIA

NATO Communications and Information Agency

NCTV

Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid

NGO

Niet-gouvernementele organisatie

NK

Nederlands kampioenschap

NRR

Netwerk Randstad Rail

NT2

Nederlandse taalniveau 2

NvU

Nota van Uitgangspunten

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

OCW

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

OCWV

Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld

ODH

Omgevingsdienst Haaglanden

OGGZ

Openbare geestelijke gezondheidszorg

OM

Openbaar Ministerie

OPCW

Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens

ORACS

Ondergrondse restafvalcontainers

OZB

Onroerend zaakbelasting

P&C

Planning & Control

Pgb

Persoonsgebonden budget

PUK

Plan Uitwerkings Kader

REIS

Ruimtelijk-economische investerings strategie

RET

Rotterdamse vervoersmaatschappij

RGB

Reserve Grondbedrijf

RIS

Raadsinformatiesysteem

ROR

Raadsorganisatie

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RWS

Rijkswaterstaat

SER

Sociaal Economische Raad

SZW

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten

THBA

The Hague Business Agency

THHC

The Hague Hearing Centre

THMB

The Hague Marketing Bureau

THSA

The Hague Street Art

TNO

Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TU

Technische Universiteit

UAV-GC

Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten

UNIIQ

Investeringsfonds

UNOCHA

Bureau coördinatie humanitaire zaken van de Verenigde Naties

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voorlopig ontwerp

VRH

Veiligheidsregio Haaglanden

VTH

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

VvE

Vereniging van Eigenaren

Vve

Voor- en vroegschoolse educatie

Vwo

Voorbereidend  wetenschappelijk onderwijs

WAB

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WK

Wereld kampioenschap

Wmo
a

Wet maatschappelijke Ondersteuning

Wnra

Wet normalisering rechtspositieambtenaren

WOM

Wijkontwikkelmaatschappij

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WSP

Werkgeversservicepunt

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WZC

Woonzorgcentrum

Colofon
Uitgave
Gemeente Den Haag Bedrijf expertisecentrum / Control

Bezoekadres
Spui 70, Den Haag
Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Email: regievoering@denhaag.nl

Website: https://financien.denhaag.nl/

Ontwerp: Ontwerpwerk
Fotografie: Den Haag Marketing

Productie
Gemeente Den Haag Interne Dienstencentrum

April 2020

ga terug