Bijlagen

Brongegevens programma

Brongegevens programma

  1.  Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Prestatie indicator                    Bron:

Gescheiden afval

CBS

Energieverbruik

Rapportage Energieverantwoording CEB

Prestatie-indicator:                 Bron:   

CO2 reductie en uitstoot

DHV CO2-scanner                                                                                        
*Percentage reductie ten opzichte van de uitstoot in 1990. Een negatief percentage betekent een groei van de uitstoot.

Effectindicator                    Bron:   

Aantal woningen transitie klaar

Gemeente Den Haag

CBS

Kengetal                    Bron:   

Aantal particulieren auto's in bezit van Hagenaars

Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW); Alle registraties t/m 3 kentekens op naam van een natuurlijk persoon worden geteld als particulier autobezit.

Onderverdeeld naar CO2 klasse

Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bewerking DSO/PSO.RDW

Beleidsindicatoren:                 Bron:   

Omvang huishoudelijk restafval

CBS

Hernieuwbare elektriciteit

CBS

4. Openbare Orde en Veiligheid

Effectindicator:
Hagenaars die zich wel eens onveilig voelt        Bron:

Nulmeting

Landelijke veiligheidsmonitor 2017/CBS

Kengetal:                    Bron:

Misdrijven/ High impacts

Tabellenboek Politie Eenheid Den Haag 2017/ CBS

Beleidsindicatoren:                 Bron:   

Verwijzingen Halt

Gemeenterapportage Haltverwijzing 2019

Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, Diefstallen uit woning, vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte)

CBS

5. Cultuur en Bibliotheek

Prestatie-indicator:                 Bron:

Rapportcijfer cultuuraanbod Den Haag   

Stadsenquête

Effectindicator:                     Bron:

% deelname aan cultuur per stadsdeel

Nulmeting Stadsenquête

Effectindicator: Bezoekers cf. opgave instellingen,
 per soort cultuurinstelling              Bron:

Podium kunsten: Klassiek muziek (oud/nieuw)

Stadsenquête

Podiumkunsten – Pop, jazz, urban, wereldmuziek

Podiumkunsten – Theater, toneel, dans

Podiumkunsten – Participatie

Podiumkunsten – Film en Letterkunde

Kunst en cultuureducatie

Beeldende kunst en vormgeving

Musea

Toelichtingen

Kengetal:                    Bron:

Leerlingen deelname PO en VO cultuureducatie   

Opgaaf instellingen

Effectindicator:                     Bron:

Bezoekers Bibliotheek

Jaarverslag van Bibliotheek Den Haag

6. Onderwijs

Prestatie-indicatoren:                 Bron:

Percentage herplaatste nieuwe VSV’ers ten opzichte van het totaal aantal nieuwe VSV’ers

DUO en EP -Nuffie

Aantal PO scholen met VVTO-aanbod (vroeg vreemde taal onderwijs)

Aantal VO scholen met TTO-aanbod (tweetalig onderwijs)

Effectindicatoren:                  Bron:

% doelgroepkinderen VVE, dat deelneemt aan VVE

VVE-Up en DUO

Beleidsindicatoren:                 Bron:   

Absoluut verzuim

Leerplicht telling

Relatief verzuim

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwaliteit (vsv’er)

DUO maandrapport

7. Werk en inkomen

Prestatie-indicator:                 Bron:   

Het percentage personen waarvan re-integratie heeft geleid tot een beëindigde uitkering dan wel het aanvaarden van werkrapportcijfer cultuuraanbod Den Haag

Socrates / Raak

Het aantal personen dat uitstroom en binnen een jaar weer in de bijstand komt

Cognos

Effectindicator:                     Bron:

Het aantal uitkeringsontvangers dat gesanctioneerd wordt

Socrates

Kengetal:                    Bron:   

Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag

CBS, Socrates

Percentage huishoudens/mensen met inkomen van 110% van het Wettelijk sociaal minimum (WsM)

Armoedemonitor 2 jaarlijks

Beleidsindicatoren:                 Bron:   

Kinderen in uitkeringsgezinnen

Verwey Jonker Instituut-Kinderen in Tel

Netto Arbeidsparticipatie

CBS

Werkloze jongeren

Verwey Jonker instituut-Kinderen in TeL

Personen met een bijstandsuitkering

CBS

Lopende re-integratievoorzieningen

CBS

8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Effectindicatoren:                  Bron:   

Percentage 75 plus dat thuis woontG

Gemeente Den Haag

Klanttevredenheidsindicator Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo van BMC

Doorlopendtijd Jeugd (dagen)

Dienst OCW

Beleidsindicator:                 Bron:   

Cliënten met een maatwerkarrangement

CBS

Prestatie-indicator:                 Bron:         

Bekendheidscijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Dienst OCW

Effectindicatoren:                  Bron:   

Percentage door JGZ bereikte kinderen in het eerste jaar

Dienst OCW

Percentage kinderen 4 -19 jaar in beeld bij de JGZ

Kengetallen:                    Bron:   

Aantal zwerfjongeren

Dienst OCW

Veilig Thuis (meldingen, adviezen, aantal wachtenden na veiligheidsbeoordeling)

VHT

Beleidsindicatoren:                 Bron:   

Jongeren met een delict voor de rechter

Verweij Jonker Instituut 'Kinderen in Tel'

Jongeren met Jeugdhulp

CBS

Jongeren met Jeugdbescherming

Jongeren met Jeugdreclassering

9. Buitenruimte

Prestatie-indicator:                Bron:

Aantal bomen in de openbare ruimte

GISIP

Effectindicatoren:                 Bron:

Kwaliteit schoon

Monitoring Uitvoeringsplan 'Schone stad'

Leefbaarheid

Veiligheidsmonitor, Ministerie Veiligheid en Justitie

Waardering groen in de buurt, waardering meest gezochte speelvoorziening

Stadsenquête

Kengetal                        Bron:

Openbaar groen

Gemeente Den Haag

10. Sport

Prestatie-indicatoren:                 Bron:   

Aantal deelnemers laagdrempelige sportstimuleringsprojecten

Som aantallen uit inhoudelijke rapportages

Aantal topsporters/talenten per jaar 2

Som topsporters met status opgave

Prestatie-indicatoren:                 Bron:

Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthallen

Stadsenquête  

Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden

Percentage vitale verenigingen

Tweejaarlijks vitaliteitsonderzoek gemeente

Kengetallen:

Bron:

Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging

Stadsenquête

He percentage kinderen dat een zwemdiploma heeft, per leeftijdscategorie

RSO enquête

Beleidsindicatoren:                 Bron:   

Percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per week sport

Gezondheidsenquête CBS RIVM

11. Economie

Prestatie-indicator:                 Bron:

College doelstelling 10.000 extra banen

Werkgelegenheidsregister Haaglanden met bewerking van DSO / Economie

Kengetallen:                    Bron:   

Aantal banen in Den Haag

WRH

Faillissementen en starters

KVK

Aantal internationale instellingen

CBS

Bruto binnenlands product t.o.v. voorgaand jaar

CBS

Internationale instellingen NGO /Expat service

Bureau Internationale Zaken

Effectindicator:                   Bron:

Hotelgasten en ondernemersklimaat

Nulmeting is 2014, behalve voor waardering ondernemersklimaat. Deze heeft nulmeting 2013.

Hotelgasten en -overnachtingen: CBS Hotels, gasten en (zakelijke) overnachtingen.

Ondernemersklimaat: MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, LexNova.   

Beleidsindicatoren:                 Bron:   

Functiemenging

LISA

Bruto Gemeentelijk product

CBS

Vestigingen van bedrijven

LISA

Banen

LISA

12. Mobiliteit

Prestatie-indicator:                 Bron:   

Fietspaden, fietsstroken en fietsparkeerplekken

DSO Verkeersonderzoek

Effectindicatoren:                 Bron:

Weglengte

Onderzoek verplaatsingen in Nederland, CBS

Toplocaties

Verplaatsingen

Parkeerdruk

DSO/PSO

13. Stadsontwikkeling en wonen

Prestatie-indicator:                 Bron:   

Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar

Basisadministratie Gebouwen (BAG)

Aantal nieuw gebouwde sociale huurwoningen met subsidiabele huur tot huurprijsgrens per jaar bij SVH woningcorporaties

Voorraadbestanden Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH)

'% nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar

Voorraadmutaties BAG en voorraadbestanden SVH

Top indicatoren:                 Bron:    

Diverse indicatoren wijziging woningvoorraad

 DSO/PSO

Effectindicator:                    Bron:

Aantal m2 kantoorruimte dat gedurende het jaar als aanbod is vervallen

Steenworp

Aantallen koop- en huurwoningen

Onroerende  Zaakbelasting

Aantal huurwoningen (zelfstandige woningen) van bij SVH aangesloten instellingen met een huur van de zittende bewoner tot de huurprijsgrens per 1-1

Voorraadbestanden SVH, bewerking DSO/PSO

Kengetallen:                    Bron:   

Aantallen woningzoekenden en woningaanbod bij SVH aangesloten instellingen

Verhuurgegevens SVH            

Aantal verkochte woningen via een NVM Makelaar

NVM            

Aantal huishoudens

BRP            

Tevredenheid met woning en buurt

Beleidsindicatoren:                 Bron:   

Gemiddelde WOZ waarde

www.waarstaatjegemeente.nl

Nieuw gebouwde woningen

www.waarstaatjegemeente.nl

Demografische druk

BRP

14. Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Prestatie-indicator:                 Bron:

Percentage klanten die binnen de (vast)gestelde normtijden worden geholpen

GX platform, CCO en GBOS

Effectindicator:                    Bron:

Bezoekers Den haag.nl ( click, call en Face)

Expoints

Kengetallen:
Aantal klantcontacten                 Bron:

Via www.denhaag.nl

Google Analytics /site improve / CCO / Live com manager / MRT / Goosto

Via 14070

Via balies en stadsdeelkantoren

GBOS

Kengetallen:                    Bron:

Aantal ingediende plannen voor de wijkbudgetten

Gemeente Den Haag

Aantal participanten totstandkoming wijkagenda’s

Aantal subsidieaanvragen leefbaarheid- en bewonersparticipatie aangemeld en gehonoreerd

15. Financiën

Effectindicator:                     Bron:

Positie op de ranglijst van gemeentelijke woonlasten van de grote gemeenten.

Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden (Coelo)

3.2 Lokale heffingen

Beleidsindicatoren:                 Bron:   

Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishouden

Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden (Coelo)

Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden

 

ga terug