BBV - en andere paragrafen

Verbonden partijen

Verbonden partijen

In deze paragraaf wordt, volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV),
een overzicht gegeven van de verbonden partijen van de gemeente Den Haag. Verbonden Partijen zijn
rechtspersonen waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een
bestuurlijk belang in het geval dat de gemeente zeggenschap in de betreffende rechtspersoon heeft, dit kan
door zitting in het bestuur of via stemrecht. Een financieel belang wil zeggen dat bij faillissement de ter
beschikking gestelde middelen niet meer verhaald kunnen worden of dat de gemeente aansprakelijk is
wanneer de verbonden partij haar afspraken niet nakomt.

De gemeente kent verschillende soorten verbonden partijen: deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, publiek-private samenwerkingsverbanden, stichtingen, verenigingen en coöperaties. De
gemeenschappelijke deler van deze verschillende verbonden partijen is dat zij op afstand van gemeente
staan en zijn opgericht om Haagse beleidsdoelen te realiseren. Conform het Beleidskader Verbonden Partijen (RIS296919) wordt iedere collegeperiode een herijking voor de verbonden partijen uitgevoerd waarbij de doelen worden geëvalueerd. In 2020 staan de evaluaties van HTM, Vroondaal, inkoopbureau H10, en omgevingsdienst Haaglanden gepland. In 2021 volgen de evaluaties van United Fish Auctions, Haagse Mileu Services, ROM Innovation Quarter, Starterspanden, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Harnaschpolder, Plaspoelpolder, HEID, Dataland en Birgit. Deze herijkingen worden gedeeld met de raad.

De gemeente bemoeit zich niet met de operationele bedrijfsvoering van de verbonden partij, de eerste
verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur ligt dan ook bij het zelfstandig opererende bestuur. De
gemeente ziet er op toe dat er sprake is van een stabiele financiële positie en goed ondernemingsbestuur, dit is voorwaardelijk om de beleidsdoelen te kunnen uitvoeren. Dit principe sluit aan bij de visie die de
gemeente heeft op verbonden partijen, een uitgebreidere beschrijving van de gemeentelijke visie op
verbonden partijen verwijzen we naar het beleidskader verbonden partijen 2014-2018, herziening 2017
(RIS296919).

Via de paragraaf verbonden partijen in de gemeentelijke jaarrekening wordt een overzicht gegeven van de
verschillende verbonden partijen en wordt onder meer het bestuurlijk- en financieel belang toegelicht.
Tevens wordt beschreven wat in het afgelopen jaar de belangrijkste ontwikkelingen van de verbonden partij zijn geweest. Voornaamste ontwikkeling is de verkoop van de aandelen Eneco (RIS304177). Na de finalisering van de verkoop in 2020 is dit geen verbonden partij meer. Verder is de gemeente, na de ontbinding van de deelneming HTM Beheer direct aandeelhouder geworden van deelneming HTM Personenvervoer. Na het vertrek van NS als aandeelhouder in HTM Personenvervoer N.V. is de raad in 2016 akkoord gegaan om de "beheerholding" HTM Beheer B.V. te ontbinden (RIS295254). Het gevolg hiervan is dat de gemeente Den Haag direct aandeelhouder wordt van HTM Personenvervoer en HTM Railinfra. De raad is eind 2019 van de voortgang op de hoogte gesteld (RIS 303947).

Voor alle verbonden partij zijn deze gebeurtenissen in deze paragraaf kaart gebracht, deze paragraaf sluit af
met een tabel ‘verbonden partijen’. Per verbonden partij is het nominaal belang, het aandelenpercentage,
het eigen vermogen, het vreemd vermogen, het  resultaat over 2018 en het dividend wat de
gemeente ontvangen heeft in 2018, toegelicht. De cijfers in de tabel zijn de meest recente cijfers die voor
publicatie geschikt zijn. Van welk moment de meest recente cijfers zijn, kan variëren van verbonden partij
tot verbonden partij dit is in de toelichting in de tabel aan het einde van deze paragraaf per verbonden partij opgenomen. De verschillen komen voort uit het feit dat (afspraken en regelgeving over) de frequentie, de mate van openbaarheid en de oplevermomenten van cijfermatige documenten verschillen per verbonden partij. Alle verbonden partijen van de gemeente kennen intern een ambtelijk beheerder, deze beheerder ziet gedurende het jaar toe op o.a. de financiële gezondheid.

ga terug