Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens

Wet Normering Topinkomens

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector mogen topfunctionarissen in dienst van de gemeente niet meer verdienen dan de wettelijk vastgestelde norm. In 2019  geldt een salarisplafond van € 194.000. Ook in 2019 hield de gemeente Den Haag zich aan de norm.      

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2019

Bedragen  x € 1

P. Hennephof

C.G.C.M. Blankwaard-Rombouts

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/05

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7  

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 €                  68.244,74

 €                 104.328,72

Beloningen betaalbaar op termijn

 €                     8.781,05

 €                   18.156,12

Subtotaal

 €                  77.025,79

 €                 122.484,84

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

 €                  80.257,53

 €                 194.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

 €                                  -  

 €                                   -  

Bezoldiging

 €                  77.025,79

 €                 122.484,84

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Bedragen  x € 1

P. Hennephof

H.L.G. Seuren

C.G.C.M. Blankwaard-Rombouts

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

01/01 - 30/09

01/10 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 €               159.033,46

 €              83.438,27

 €       25.486,47

Beloningen betaalbaar op termijn

 €                  19.095,60

 €              13.413,42

 €         3.789,27

Subtotaal

 €               178.129,06

 €              96.851,69

 €       29.275,74

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

 €               189.000,00

 €           141.362,00

 €       47.638,00

Bezoldiging

 €               178.129,06

 €              96.851,69

 €       29.275,74

ga terug